ಪೇಟೆಂಟ್

▶ ಆವಿಷ್ಕಾರ

▶ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾದರಿ

▶ ಗೋಚರತೆ

▶ ಇತರೆ