ತಂತಿ ಜಾಲರಿ ಬುಟ್ಟಿ

wire mesh basket (1)
wire mesh basket (5)
wire mesh basket (2)
wire mesh basket (8)
wire mesh basket (3)
wire mesh basket (7)
wire mesh basket (4)
wire mesh basket (6)