ಕೇಸ್ ತೋರಿಸು ಸಕ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲದ ಫೋಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್

activated carbon foam filter (1)